عنوان : كمیته تحقیقات دانشكده پیراپزشكی به مناسبت هفته پژوهش در سالن اصلی دانشكده، در روز دوشنبه 26 آذر ماه 1397 با همكاری 6 انجمن علمی، غرفه های پژوهشی و آموزشی برگزار نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی به مناسبت هفته پژوهش در سالن اصلی دانشکده، در روز دوشنبه  26 آذر ماه 1397 با همکاری 6 انجمن علمی، غرفه های پژوهشی و آموزشی برگزار نمود.

از جمله برنامه های ارائه شده در غرفه ها معرفی کتاب های مرتبط با هر رشته، آموزش رزومه نویسی، معرفی کنگره های سال 97-98، آموزش و ارائه سامانه سیب و سامانه سپاس، آموزش CPR، آموزش اینتوباسیون، آموزش پایگاه های اطلاعاتی، معرفی مجلات معتبر و نامعتبر، تعیین گروه های خونی، معرفی دستگاه های تصویربرداری پزشکی و ارائه کاربرد هریک، معرفی نرم افزار تغذیه ای، اندازه گیری وزن، قند خون، چربی و شاخص توده بدنی، برگزاری مسابقه فراخوان ایده برتر پژوهشی وبرگزاری مسابقه بادکنکی  و برنامه های متنوع دیگر می باشد.

در اختتامیه غرفه ها  با حضور خانم دکتر آهنگرپور، آقای دکتر کاراندیش، آقای دکتر زارع جاوید، آقای دکتر عزیزی و دبیران کمیته تحقیقات دانشکده ها و دانشجویان از برگزیدگان مسابقه ایده پژوهشی برتر(آقایان یزدانی نژاد و فرهادی) و هم چنین از اعضای شوارای مرکزی و فعال کمیته تحقیقات دانشکده تقدیر و قدردانی به عمل آمد.


تعداد بازدید : 81

بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0