/  6
عنوان : كارگاه توجیهی و آشنایی با جشنواره قران و عترت با امتیاز فرهنگی جهت اعضاء هیئت علمی مورخ 97/10/9 سالن كنفرانس دانشكده پیراپزشكی .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کارگاه توجیهی و آشنایی با جشنواره قران و عترت با امتیاز فرهنگی جهت اعضاء هیئت علمی  مورخ 97/10/9 سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی .


تعداد بازدید : 65

بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0