تماس با ما

تماس با ما:

 

دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی:

تلفن: 3738317-3738319-0613

فاكس: 3738330-0613fparamedicine@ajums.ac.ir

 

روابط عمومی  دانشکده پیراپزشکی:

تلفن:  داخلی 5454

اداره آموزش  دانشکده پیراپزشکی:

تلفن:3738285-0613

داخلی: 2537-2546

معاونت پژوهشی  دانشکده پیراپزشکی:

تلفن و دورنگار: 3738253-0613

داخلی 2556

 

آدرس  دانشکده پیراپزشکی:

خوزستان-اهواز- بلوار گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده پیراپزشكي

 

کدپستی  دانشکده پیراپزشکی:

61357-15794

 

تاریخ بروزرسانی 13/4/95
DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0