تمامی تلفن های دانشکده

تماس با ما

تماس با ما:

 

دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی:

تلفن: 3738317-3738319-0613

فاكس: 3738330-0613


fparamedicine@ajums.ac.ir

 

روابط عمومی  دانشکده پیراپزشکی:

تلفن:  داخلی 2676

اداره آموزش  دانشکده پیراپزشکی:

تلفن:3738285-0613

داخلی: 2537-2546

معاونت پژوهشی  دانشکده پیراپزشکی:

تلفن و دورنگار: 3738253-0613

داخلی 


2556

 

آدرس  دانشکده پیراپزشکی:

خوزستان-اهواز- بلوار گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده پیراپزشكي

 

کدپستی  دانشکده پیراپزشکی:

61357-15794

 

تاریخ بروزرسانی 17/6/97
V5.1.0.0