طرح درس گروههای آموزشی نیمسال اول 95-96

طرح درس گروه تغذیه نیمسال اول 95-96
روش تحقیق درعلوم تغذیه- دکترای- تغذیه (دکتر فریده شیشه بر)

تنظیم و متابولیسم(دکتر سید احمد حسینی)

: بیولوژی مولکولی(دکتر سید احمد حسینی)

بیوشیمی مقدماتی (دکتر سید احمد حسینی )

تغذیه سلولی و مولکولی(دکتر سید احمد حسینی )

تغذیه اساسی (2)(دکتر سید احمد حسینی)

روانشناسی عمومی (دکتر سیاح برگرد)

تغذیه و تغذیه درمانی (دکتر بیژن حلی)

آشنایی با بیماریهای داخلی(دکتر بیژن حلی)

تغذیه اساسی 2(دکتر جعفری راد، دکتر حسینی، دکتر منصوری )

تغذیه و متابولیسم 2(گروه بیوشیمی، گروه تغذیه: (دکتر جعفری راد، دکتر سلیمی، دکتر منصوری) )

رژیم درمانی یک(آشناییی با مهارتهای بیمارستانی رژیم نویسی و وظایف یک رژیم شناس بر بالین بیمار)(دکتر مجید محمد شاهی)

تغذیه و بیماری ها 2 (دکتر محمد شاهی)

رژیم درمانی یک (دکتر محمد شاهی )

تغذیه در دوران های زندگی (بارداری، شیردهی، نوزادی)(دکتر فاطمه حيدری)

تغذیه و بیماری ها (دکتر فاطمه حيدری / دکتر مجید محمدشاهی)

شیمی تجزیه ای مواد غذایی (آقای ویسی)

شیمی تجزیه ای مواد غذایی (آقای ویسی)

روش تحقیق درعلوم تغذیه- ارشد (دکتر فریده شیشه بر)

روش تحقیق در علوم بهداشتی (دکتر فریده شیشه بر)

تغذيه اساسي (1) (دکتر فریده شیشه بر)

تغذیه پیشرفته 1 (خانم دکتر شیشه بر)

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته(دکتر زارع جاوید)

فیزیولوژی تغذیه(دکتر زارع جاوید)

زبان تخصصی پیشرفته (دکتر زارع جاوید)

تغذیه پیشرفته 2 (خانم دکتر جعفری راد)

تغذیه و متابولیسم 1 (گروه بیوشیمی، گروه تغذیه: (دکتر سیما جعفری راد) )

برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ایی (: دکتر جعفری راد، دکتر داوودی، دکتر ظهیری، دکتر زرانژاد)

تغذیه پیشرفته 1 (دکتر فریده شیشه بر، دکتر مجید محمدشاهی، دکتر سیما جعفری راد )


طرح درس گروه علوم آزمایشگاهی نیمسال اول 95-96
خون شناسی (3) (پلاکتها و هموستاز)(دکتر ساکی)

خون شناسی (2)(دکتر ساکی)

خون شناسی (2) (گلبول های سفید)(دکتر ساکی)

متون تخصصی انگلیسی (دکتر لیلی شکوهی زاده)

میکروب شناسی عملی (دکتر اکرامی)

باکتری شناسی عملی (دکتر اکرامی)

میکروب شناسی تئوری (دکتر اکرامی)

باکتری شناسی تئوری (دکتر اکرامی)

ویروس شناسی پزشکی (آقای کایدانی)

پاتوبیولوژی ( باکتری شناسی و ویروس شناسی)(خانم یحیوی)

پاتوبیولوژی(یحیوی)

باکتری شناسی و استریلیزاسیون(خانم یحیوی)

میکروب شناسی و استریلیزاسیون(خانم یحیوی)

هماتولوژي عملي 2 -کارشناسی ارشد هماتولوژی (خانم طحان نژاد)

هماتولوژي عملي 2-کارشناسی پیوسته(خانم طحان نژاد)

ایمونو هماتولوژي عملي -کارشناسی ارشد هماتولوژی(طحان نژاد)

ایمونوهماتولوژی-کارشناسی ارشد هماتولوژی(طحان نژاد)

کنترل کیفی-کارشناسی ارشد هماتولوژی(جلالی فر)

کنترل کیفی(دکتر علیرضا اکرامی- جلالی فر)

خون شناسی 2 (جلالی فر)

ایمونوهماتولوژی(خانم طحان نژاد، آقای جلالی فر)

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی(دکتر یاقوتی، دکتر تقوایی، دکتر شیرعلی)

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1(دکتر یاقوتی، دکتر تقوایی، دکتر شیرعلی)

هورمون شناسی (دکتر یاقوتی، دکتر تقوایی، دکتر شیرعلی)

بیوشیمی عمومی(دکتر یاقوتی، دکتر تقوایی، دکتر شیرعلی)

بیوشیمی بالینی-داروسازی(دکتر یاقوتی، دکتر تقوایی، دکتر شیرعلی)

بیوشیمی بالینی 1(دکتر یاقوتی، دکتر تقوایی، دکتر شیرعلی، دکتر جلالی)

بیولوژی سلولی و مولکولی(دکتر یاقوتی، دکتر تقوایی، دکتر شیرعلی)

هورمون شناسی عملی (خانم دکتر سله چه)

سم شناسی (خانم دکتر سله چه)

هورمون شناسی (خانم دکتر سله چه)


طرح درس گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی نیمسال اول 95-96

طرح درس گروه فناوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 95-96

طرح درس گروه تکنولوژی پرتو شناسی نیمسال اول 95-96

طرح درس گروه هوشبری نیمسال اول 95-96

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0