طرح درس گروه تغذیه نیمسال اول 96-97
کاربرد رایانه در علوم تغذیه(دکتر منصوری)

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته (آقای دکتر زارع- آقای دکتر حلی- خانم دکتر منصوری)

تغذیه اساسی 2(آقای دکتر حسینی- خانم دکتر جعفری راد و منصوری)

روشهای پیشرفته پژوهش درعلوم تغذیه(دکتر شیشه بر)

روش تحقیق در علوم بهداشتی (دکتر فریده شیشه بر)

تغذیه پیشرفته 1 (خانم دکتر شیشه بر)

تغذيه اساسي (1) (دکتر فریده شیشه بر)

روش تحقیق در علوم تغذیه(دکتر فریده شیشه بر)

تغذیه و متابولیسم 1 (خانم دکتر جعفری راد)

تغذیه پیشرفته 1 (دکتر فریده شیشه بر، دکتر مجید محمدشاهی، دکتر سیما جعفری راد )

تغذیه عمومی1 (دکتر جعفری راد)

تغذیه اساسی 2(دکتر جعفری راد، دکتر حسینی، دکتر منصوری)

تغذیه و متابولیسم 2(دکتر جعفری راد، دکتر سلیمی، دکتر منصوری)

زبان تخصصي پيشرفته(دکتر حيدري)

رژيم درمانی 2 )پر فشاری خون، قلبی عروقی، سرطان((دکتر فاطمه حیدری)

تغذیه و بیماری ها (دکتر فاطمه حيدری )

تغذیه در دوران های زندگی )بارداری، شیردهی، نوزادی( (دکتر فاطمه حیدری)

تغذيه پيشرفته 2 )مبحث ويتامين های گروه B ( (خانم دکتر حیدری)


طرح درس گروه تکنولوژی پرتو شناسی نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه هوشبری نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه کتابداری و اطلاع رسانی نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه علوم آزمایشگاهی نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه فناوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 96-97
مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت(دکتر علی محمد هادیانفرد)

مدیریت فناوری در حوزه سلامت(مهندس احمد عزیزی و خانم مهندس فهیمه عباسی اصل)

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران(مهندس احمد عزیزی و دکتر جواد زارعی)

مدیریت اطلاعات سلامت ) 2((مهندس احمد عزیزی)

کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت(دکتر امیرعباس عزیزی)

کدگذاری علل مرگ و میر (دکتر جواد زارعی)

فناوری اطلاعات سلامت 3 (دکتر امیر جمشیدنژاد، دکتر علی محمد هادیان فرد)

فن آوری اطلاعات سلامت ) 1 ((دکتر امیرعباس عزیزی)

سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی(دکتر جواد زارعی)

سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی) 2((دکتر جواد زارعی)

سیستم عامل و برنامه های کاربردی (دکتر جمشید نژاد)

ساختمان داده ها و برنامه نویسی(دکتر امیر جمشیدنژاد)

ساختار دادههای پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت(دکتر امیرعباس عزیزی )

انفورماتیک سلامت 2(دکتر علی محمد هادیانفرد)

آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت(دکتر جواد زارعی)


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0