پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  تماس با ما:

   

  دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی:

  تلفن: 3738317-3738319-0613

  فاكس: 3738330-0613


  fparamedicine@ajums.ac.ir

   

  روابط عمومی  دانشکده پیراپزشکی:

  تلفن:  داخلی 2676

  اداره آموزش  دانشکده پیراپزشکی:

  تلفن:3738285-0613

  داخلی: 2537-2546

  معاونت پژوهشی  دانشکده پیراپزشکی:

  تلفن و دورنگار: 3738253-0613

  داخلی 


  0613311-2556

   

  آدرس  دانشکده پیراپزشکی:

  خوزستان-اهواز- بلوار گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده پیراپزشكي

   

  کدپستی  دانشکده پیراپزشکی:

  61357-15794

   

  تاریخ بروزرسانی 21/07/98
  گروه دورانV5.5.2.0