• تعداد بازدید : 109
برگزاری جلسه توجیهی آزمون كارشناسی ارشد آموزش هوشبری توسط كمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشكده پیراپزشكی مدرس آقای دكتر خلفی مدیر گروه هوشبری مورخ 8 اردیبشهت ماه 1398 دانشكده پیراپزشكی

برگزاری جلسه توجیهی آزمون کارشناسی ارشد  آموزش هوشبری توسط  کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

مدرس آقای دکتر خلفی مدیر گروه هوشبری

مورخ  8 اردیبشهت ماه 1398 دانشکده پیراپزشکی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0