ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سال

 

 

1

 

 

دکتر امیر فتحی پور

 

 

1353-1357

 

 

2

 

 

دکتر غلامحسین جرجانی

 

 

1357-1358

 

 

3

 

 

دکتر شمس الدین انصاری

 

 

1358-1360

 

 

4

 

 

دکتر احمد هاشمی

 

 

1360-1361

 

 

5

 

 

دکتر عبدالحسین مقبل

 

 

1361-1362

 

 

6

 

 

دکتر عبدالعلی نجفی

 

 

1362-1364

 

 

7

 

 

دکتر محمد طه جلالی

 

 

1364-1369

 

 

8

 

 

دکتر شریف مراغی

 

 

1369-1378

 

 

9

 

 

دکتر علی حسین صابری

 

 

1378-1381

 

 

10

 

 

دکتر مجید کاراندیش

 

 

1382-1384

 

 

11

 

 

دکتر شریف مراغی

 

 

1384-1388

 

 

12

 

 

دکتر محمد طه جلالی

 

 

1388-1396


13

دکتر جعفر فتاحی اصل  1396  -1400
 
14

دکتر محسن چکی
1400-تا کنون

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0