تاریخچه:

       اين معاونت در سال 1389 و با اولويت بخشی به رويکرد فرهنگی در دانشکده و با هدف تعميق باورهای دينی و فرهنگی باعنوان « معاونت فرهنگي و دانشجويی دانشکده پیراپزشکی» آغاز به فعاليت نموده و مفتخر است بتواند در راه تربيت و رشد استعداد جوانان دانشجو به عنوان رکن توسعه پايدار جامعه، نقش مهمی ايفا نمايد. اين حوزه از يک سو ارائه خدمات صنفی، رفاهی و تامين نيازهای معيشتی دانشجويان و از سوی ديگر تمهيد ساز وکارهای لازم برای ارائه خدمات فرهنگی، فوق برنامه، تربيت بدنی و مشاوره را در حوزه اقدامات خود قرارداده است.

       هدف غائی و آرمانی این معاونت، از انجام وظايف و ايفای نقش های خود، تربيت دانشجويانی سالم از نظر جسمی، روانی و فرهنگی- اجتماعی است تا توان بکارگيری علوم و تخصص های خود را در عرصه جامعه و نظام سلامت داشته باشند.

   

   

  معاونین سابق معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

   

                              

   دکتر سید احمد حسینی

  دکترای تخصصی بیوشیمی                    

  از تاریخ  28/1/89  لغایت  31/5/91

   

                مهندس مسعود ویسی

    کارشناسی ارشد صنایع غذایی                   

    از تاریخ  1/6/91  لغایت  30/10/93  

               

   

   

   

   

         خانم دکتر مریم سله چه

         دکترای تخصصی سم شناسی

         از تاریخ 1/7/94 لغایت 1/2/97

   

  معاون فرهنگی و دانشجویی کنونی

  خانم معصومه آلبوغبیش

  کارشناس ارشد بیهوشی

  مدت معاونت: از تاریخ  2/2/97   تا کنون (آخرین ویرایش 10/7/1400)

   

  خانم معصومه آلبوغبیش

  عضو هیات علمی گروه هوشبری

  فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  سوابق مدیریتی: -معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری آبادان

                                     -مدیر گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی اهواز

                                     - معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی اهواز

   

   

  معرفی پرسنل مرتبط با معاونت فرهنگی و دانشجویی

   

  تصویر

   

                   خانم دکتر رباب دغاغله

                   مشاور تحصیلی

   

   

   

  تصویر

         

   

                    کارشناس فرهنگی و دانشجویی مستقر و ثابت نداریم

                    خانم باب گلکار کارشناس دبیرخانه و رابط قرآنی

   

   

  تصویر

              

   

                    خانم الهه مدنی

                     مسئول روابط عمومی و کارشناس فرهنگی دانشجویی

   

   

   

  تصویر

                    آقای رضا رضایی

   

                                کارشناس آموزشی و رابط وام دانشجویی

   

   

   

   

   


  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0