دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی:

 

تلفن: 3738317-3738319-0611

 

فاكس: 3738330-0611
تلفن:  داخلی 2538

 

fparamedicine@ajums.ac.ir

 

 

روابط عمومی  دانشکده پیراپزشکی:

 

تلفن:  داخلی 2676

 

 

اداره آموزش  دانشکده پیراپزشکی:

 

تلفن:3738285-0611

 

داخلی: 2537-2546
 

 

معاونت پژوهشی  دانشکده پیراپزشکی:

 

تلفن و دورنگار: 3738253-0611

 

داخلی 


2549

 

 

آدرس  دانشکده پیراپزشکی:

 

خوزستان-اهواز- بلوار گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده پیراپزشكي

 

 

 

کدپستی  دانشکده پیراپزشکی:

 

61357-15794

 

تاریخ بروزرسانی 12/03/97

 
 

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0