هم اکنون سرپرست امور مالی دانشکده پیراپزشکی  بر عهده جناب آقای جعفر خلیلی پور می باشد.

شرح وظایف رییس حسابداری:

1-نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین مالی و معاملاتی واحد.

2-نظارت و نگهداری وجه دریافت شده ، سپرده ها ، اوراق بهادار.

3-نظارت کلی بر دارایی واحدها اعم از منقول و غیر منقول.

4-نظارت حفظ و حراست از اسناد مالی در دفاتر.

5-امضاء چکهای مالی.

6- نظارت و هماهنگی در اجرای پرداخت هزینه ها بر اساس قوانین مالی و معاملاتی دانشگاه

 


مانی ممبینی : حسابدار مسئول

شرح وظایف :

1-ارائه اطلاعات به بودجه براساس عملکرد.

2-تنظیم سند براساس مقررات.

3-صدور چک و پرداخت سند طبق تخصیص بودجه ای.

4-ارسال اسناد به واحد رسیدگی ستاد و پس از تایید آن واحد ، در بایگانی ثبت می گردد.


خانم علاقه بند : حسابدارحقوق و دستمزد

1-تنظیم و پرداخت حقوق ها و مطالبات پرسنلی دانشکده مطابق با احکام صادره و دستورالعمل های اجرایی .


آقای هرمزی : حسابدار و امین اموال

شرح وظايف مسئول رسيدگي به اسناد مالی:

 • رسيدگي به کليه اسناد هزينه‌هاي تدارکات و کارپردازي
 •  بررسی ورسيدگي ليستهاي مربوط به پرداختهای پرسنلی و حقوق و اضافه كار واسناد مربوط به انواع کمکها و فوق العاده ها.
 • نظارت بر محاسبه کسورات از قبیل مالیاتها و مقرری ها و کسورات بازنشستگی و انواع بیمه ها و سایر کسورات دیگر که طبق احکام و مجوزهای قانونی کسر و به مراجع ذیربط پرداخت گردد.
 • -ارايه پرونده‌ها و اسناد به همکاران امور مالي و ديوان محاسبات.

شرح وظایف امین اموال:

1-ثبت شماره اموال های صادره به صورت طبقه بندی شده.

2-انتقال اموال به دیگر واحدهای دانشگاه با موافقت ریاست دانشکده.

3-جمع آوری اموال اسقاط شده و انبار آنها به صورت متمرکز.

4-نظارت و ثبت هرگونه جابجائی کالا در بین قسمت های مختلف دانشکده .


آقای رضا شهبازی: کارپرداز

شرح وظایف کارپرداز:

1-تهیه و خرید ملزومات مصرفی روزانه براساس نیاز سنجی وارائه درخواستهای مکتوب و تایید شده.

2-شیوه خرید تجهیزات سرمایه ای بر مبنای فرایند خرید تجهیزات بعد از تایید کمیته خرید مسئولین دانشکده.

3-انجام استعلام های قانونی ، تنظیم اسناد مالی . و سایر امور مربوطه و محوله از طرف مسئولین


آقای نورمحمد صفری: انباردار

شرح وظایف مسئول انبار و انباردار:

1-نیاز سنجی براساس اعلام واقعی واحد و نیاز دانشکده برای مدت معین.

2-دریافت ، ثبت ، ترخیص و تحویل کالا مطابق درخواست های مکتوب و تایید شده واحد.

3-چیدن ،نظم بخشیدن ، انبار گردانی و انجام سایر امور مربوطه و محوله.
        6.0.3.0
        گروه دورانV6.0.3.0