روابط عمومی دانشكده پيراپزشكي
معرفی روابط عمومی
هم اکنون مسئول روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی  بر عهده  سرکار خانم الهه مدنی می باشد.

اهم فعالیت های روابط عمومی:

-   اجرای سیاست های اطلاع رسانی در دانشکده و همکاری با رسانه های مرتبط جهت انعکاس مناسب عملکرد بخش های مختلف دانشکده 

-  ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان مربوطه از طریق برگزاری جلسات داخلی

-  پوشش خبری و تهیه عکس و گزارش خبری از مراسم و برنامه های برگزار شده در دانشکده با همکاری واحد سمعی بصری

-  دریافت پیشنهادات و انتقادات مربوط به واحد های مختلف از سوی مراجعه کنندگان و افراد ذینفع و انعکاس آن به مسئولین مربوطهفرآیند

    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0