مدیریت خدمات دانشكده پيراپزشكي
هم اکنون مسئول خدمات  دانشکده پیراپزشکی  بر عهده جناب آقای عبدالعظیم هرمزی نژاد می باشد.

شرح وظایف مسئول خدمات:

1-     برنامه ریزی ، تقسیم کارو نظارت بر نحوه عملکرد نیروهای خدمات دانشکده

2-     برنامه ریزی ، تقسیم کار و نظارت بر نحوه عملکرد نیروهای تاسیسات دانشکده

3-     برنامه ریزی ، تقسیم کار و نظارت بر نحوه عملکرد رانندگان استیجاری دانشکده

4-     هماهنگی و برنامه ریزی سرویسهای کارآموزی دانشجویان و  نظارت بر نحوه عملکرد مینی بوسهای استیجاری دانشکده

5-     هماهنگی و برنامه ریزی و ارائه خودرو به اعضائ هیئت علمی  و کارشناسان گروههای آموزشی جهت سرکشی از کارآموزی دانشجویان

6-      پیگیری دریافت و پرداخت قبوض آب، برق و تلفن دانشکده و رفع مشکلات آنها

7-     پیگیری و نظارت بر شارژ کپسولهای آتش نشانی

8-     پیگیری اداری و فنی کلیه امور تعمیراتی و هماهنگی با اداره تعمیرات دانشگاه

9-     بازرسی، نظارت و پیگیری امور مربوط به آسانسورهای دانشکده

10- هماهنگی  و برنامه ریزی پرسنل خدمات جهت برگزاری مراسم و جلسات

11- برنامه ريزي جهت انجام کلیه امور فني و تاسيساتي

12- پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه طرحهای عمرانی، فنی تاسیساتی و خدماتی دانشکده

13- رابط بين كارفرما و پيمانكاران مختلف

14- رابط بین دانشکده با دفتر فنی و اداره تعمیرات و نگهداشت دانشگاه

15- تائيد فاكتورهاي خرید و ارائه خدمات مربوط به بخش فني و خدماتی

16-  شركت در جلسات مرتبط با امور فنی ، تاسیساتی و خدماتی

17- نظارت و پي گيري امور مربوط به نصب و راه اندازي، تعمیرات و سرويس دهي سیستمهای سرمایش وگرمایش

18- پیگیری و انجام کلیه امور جاری دانشکده که به نحوی در حوزه کاری ایشان می باشد.

19- انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق

تلفن  :  2535


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0