مشاورامور بانوان مشاورامور بانوان دانشكده پيراپزشكي

هم اکنون مسئولیت این حوزه به عهده سرکار خانم شهین خسروی می باشد.

شرح وظایف: 

  1. شرکت در جلسات حوزه امور بانوان و استانداری
  2. شرکت در جلسات امور بانوان حوزه ریاست دانشگاه
  3. برنامه ریزی و پیگیری مناسبت ها مطابق با تقویم شمسی (در حوزه امور بانوان)

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0