پیش آزمون عمومی دانشجویان جهت کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1400

  راهنمای شیوه نامه شرکت در آزمون های الکترونیک (در این شیوه نامه روش کار دانشجویان با سامانه آزمون های برخط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، در دو بخش کار با سامانه و سؤاالت متداول تشریح گردیده است.)


     6.0.3.0
     گروه دورانV6.0.3.0