کارمندان شاغل در دبیرخانه دانشکده پیراپزشکی 
                         
 خانم عارفه سرکاکی: مسئول دبیرخانه

خانم رباب گل کار: کارشناس امور اداری

                                          


فرایند ثبت نامه های وارده و صادره در دبیرخانه

 

انجام کلیه امور اداری از طریق سیستم اتوماسیون دیدگاه

1- تحویل نامه های دریافتی از نامه رسان
2- ثبت در دفتر اندیکاتور
3- ثبت در دفتر ایندکس
4- قرار دادن نامه ها در کارتابل ریاست یا معاونین مربوطه بسته به نوع موضوع
5- تحویل کارتابل به ریاست یا معاونین جهت پاراف
6- دریافت کارتابل پس از پاراف
7- ارجاع نامه بر اساس نوع دستور نوشته شده در نامه 


فلوچارت دبیرخانه دانشکده پیراپزشکی 

         6.0.3.0
        گروه دورانV6.0.3.0