دکتر محسن چکی  استاد گروه تکنولوژی پرتو شناسی دانشکده ی پیراپزشکی، از دی ماه سال 1400ریاست دانشکده را به عهده گرفتند.
 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0